Boliger

Arbeidet med boliger og boligtomter er en prioritert oppgave for alle de fire utviklingslagene. Bygdemellom vil ha tett kontakt med planavdelingen i kommunen om arbeidet med reguleringsplaner og samarbeide med dem om stedsutviklingstiltak som kan være nyttige innspill til kommunen i deres arbeide. Målet er at det i løpet av prosjektperioden skal foreligge reguleringsplaner som gjør det mulig for bygdene å komme i gang med konkret planlegging for boligutbygging. Bygdemellom vil prioritere følgende oppgaver:

TINN KOMMUNE

Følg oss på Facebook