Gang- og sykkelstier

Bygdemellom vurderer arbeidet med å etablere gang- og sykkelstier som et av de viktigste tiltakene for å knytte bygdene sammen. Først og fremst har dette stor betydning for barn og ungdom og er også en prioritert oppgave for Ungdomsrådet i Tinn. Videre kan man se gang- og sykkelstier i et helseperspektiv. Tilrettelegging for fysisk aktivitet vil kunne være med på å forebygge helseplager og føre til økt trivsel blant både unge og voksne. I tillegg er dette også et viktig tiltak i et turismeperspektiv, og prosjektet ønsker å se sykkelstiene i Tinn i sammenheng med sykkelruter på og rundt Hardangervidda, slik at man ved å etablere en sykkeltrasé langs Tinnsjøen, kan bidra til sykkelruta «Hardangervidda rundt». Dermed vil prosjektet ikke bare være av lokal, men også av regional og nasjonal verdi.

Prosjektet vil arbeide for tur- og sykkelstier på følgende strekninger:

Det er etablert kontakt med prosjektleder for Nasjonale sykkelveger i Vegdirektoratet og leder av Stiftelsen Sykkelturisme, som vil inngå i en egen arbeidsgruppe for dette innsatsområdet. Denne arbeidsgruppen vil også samarbeide med veikomitéen i Tinn.

TINN KOMMUNE

Følg oss på Facebook